Μπλόκο στη χρη­μα­το­δότηση για την προ­μήθεια τουρ­κι­κών μη επαν­δρω­μένων αερο­σκα­φών τύπου Bayraktar και βλη­μάτων πυρο­βο­λι­κού για τις ανάγκες της Ουκρα­νίας, τα οποία όμως θα αγο­ράζο­νταν με ευρω­παϊκά κον­δύλια, έβα­λαν, σύμ­φωνα με πλη­ρο­φο­ρίες της εφημερίδας "Καθημερινή", Ελλάδα, Κύπρος και Γαλ­λία.

Όπως ανέφεραν πηγές, η Γαλλία δεν θα ήθελε να ανοίξει παράθυρο σε οπλικά συστήματα που ανταγωνίζονται τα δικά της, αλλά και η Ελλάδα δεν θέλει να πηγαίνουν χρήματα φορολογουμένων στην τουρκική αμυντική βιομηχανία. Οι τρεις χώρες έθεσαν το βέτο στην συνε­δρίαση της Επι­τρο­πής Πολι­τι­κής και Ασφάλειας της Ευρω­παϊκής Ενω­σης.